Om ett barn far illa

Att anmäla sin oro över ett barn till socialtjänsten ses av många som en sista utväg. För barnet kan det vara vägen till nödvändig förändring. Ju förr socialtjänsten kan ingripa och erbjuda skydd och stöd desto bättre.

Det är alltid vuxnas ansvar att uppmärksamma och agera när ett barn signalerar att det inte mår bra. Om du är orolig, prata med barnet och försök att förstå lite mer av hur barnet har det. Visa att du ser, bryr dig om och vill hjälpa.

Barn förväntar sig att vuxna ska se och förstå hur de har det. Många barn är inte vana att be vuxna om hjälp, utan väntar på att den vuxna ska ta initiativet. Barn tycker ofta att det har signalerat och visat hur de mår och hur de har det. Om ingen vuxen tar initiativ till att hjälpa, kan barnet lätt börja tvivla och lägga ansvaret på sig själv, tappa förtroendet för vuxna och ge upp hoppet om att få hjälp.

"Alla vuxna har ett ansvar att ingripa när de ser att ett barn i deras närhet far illa"

Barn är inte ansvariga för sitt eget skydd, det är vuxnas ansvar att skydda ett utsatt barn. Du har inget ansvar att ta reda på exakt vad som hänt eller hur barnet har det. Du har heller inget ansvar att ensam skydda barnet från det som är svårt. Men du måste våga ta emot barnets berättelse, ta barnet på allvar och lämna över din oro till socialtjänsten.

För professionella som möter barn i sin yrkesroll gäller särskilda regler om anmälningsplikt, de är skyldiga att alltid anmäla oro om ett barn misstänks fara illa.

Om du vet eller misstänker att ett barn far illa:

  • Vid akut oro ring 112 polisen. Då kopplas även socialtjänsten in.
  • I andra fall kontakta socialtjänsten i den kommun där barnet bor.
    Du kan göra en orosanmälan, berätta om dina misstankar eller det du vet.
    Du kan också rådgöra med socialtjänsten anonymt.

 Vill du ha hjälp av och rådgöra med Bris, ring till Bris vuxentelefon om barn 0771-50 50 50. Alla vardagar 9.00-12.00

Råd vid orosanmälan

Socialnämnden i en kommun har särskilt ansvar för barn och unga som far illa och de beslutar vilket skydd och stöd socialtjänsten ska ge till ett barn som lever i en utsatt situation. Men för att myndigheterna ska kunna fullfölja sitt uppdrag behöver de få information om barnet som berörs.

När du berättar om ett barn kan det komma att betraktas som en anmälan. Om du bara vill rådgöra kring barnet ska du inte berätta om barnets identitet. Som privatperson kan du förbli anonym men som anmälningsskyldig tar du kontakt utifrån vem du är.

  • Tala om på vilket sätt du känner till barnet.
  • Tala om vad det är som oroar dig och hur du fått veta det.
  • På kommunens hemsida hittar du telefonnummer till Socialtjänsten.
  • Alla kommuner har någon form av social beredskap även utanför kontorstid. Denna kan man nå via Polisens telefonnummer, 112 eller 114 14.

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa

Bris broschyr  är framtagen för att underlätta för alla vuxna att anmäla till socialtjänsten när de känner oro för ett barn. Den finns att ladda ned här på sidan.

×

Lämna chatt