Remissvar

Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden är ett viktigt sätt för Bris att bevaka och stärka barnperspektivet inför beslut och förändringar.

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord

Bris tillstyrker förslagen i sin helhet och välkomnar att lagstiftningen ändras för att stärka barns rättsliga ställning i enlighet med barnkonventionen. Bris väljer att nedan utveckla några synpunkter rörande utredningens förslag.

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Bris tillstyrker samtliga förslag i utredningen och ställer sig bakom utredningens förklaring av hedersvåld och hedersnormer samt ansluter sig till att det med alla lämpliga medel måste motverkas av samhället.

De nya lagförslagen är lovande, men det får inte ske omfattande åtgärder från myndigheter över barnens huvud. Bris är angelägna om att framhålla den barnvänliga rättsprocessen. Den innebär att barnet själv erbjuds delaktighet i största möjliga utsträckning. Detta är nödvändigt om lagförslagen också skall vara förenliga med barnkonventionen.

Ny dataskyddslag

Bris tillstyrker i väsentliga delar de förslag som lämnas i Betänkandet och är glada till att Betänkandet ser barn från 13 år som kapabla att lämna samtycke till behandling av egna personuppgifter. Vi anser dock att alla barn är rättighetsbärare och i många fall kapabla att inse konsekvenser av eget handlade långt tidigare än vid 13 års ålder.

Barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Bris välkomnar programmet för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad och att Stockholms stad tagit initiativ till ett sådant viktigt vägledande dokument för barnets rättigheter. Bris anser dock att programmet med fördel kan förtydligas i vissa delar för på bästa sätt kunna fungera som ett praktiskt verktyg i stadens olika verksamheter.   

Avskaffande av steriliseringskrav

Bris tillstyrker utredningens förslag att ändra nuvarande lydelse av lagtexten (1972:119) så att texten som avser krav på sterilisering som villkor för ändrad könstillhörighet tas bort.

Registerkontroll avseende personer som arbetar med barn

Bris tillstyrker Utredningens förslag till lag (2013:00) om registerkontroll avseende personer som arbetar med barn men med ett förbehåll:
Bris anser att första stycket även ska tillämpas på föräldrar, även om dessa endast innehar anställning eller uppdrag inom en grupp där det egna barnet deltar.

Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Förslag till ny tvångslag LVU

Lagförslag om uppehållstillstånd i Sverige

Förslagen i lagrådsremissen ”Begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige” avstyrks av Bris eftersom de står i direkt strid med FN:s konvention om barnets rättigheter. Skulle den tillfälliga lagen träda i kraft måste barn och barnfamiljer helt undantas.

Integritet och straffskydd

Barnkonventionen blir ny lag

Bris tillstyrker lagförslaget som innebär att barnkonventionen blir svensk lag. Men ett stort arbete behöver göras för att alla delar av samhället ska börja se barnet som rättighetsbärare. (SOU 2016:19).

}
×

Lämna chatt